IMYIT KUM PONG PAQZHI | 和优秀的人在一起,不成功也很快乐!


GE DIK E BYU EQ LAHA NYI RI  AONG GILANG ZHAQ GI BU LE                                                                                    

   

Zuizo zui shuq qo kat ma gi  nang o e nyi o e zum  e midung  mo yang ngvut le , Nang e byu ze byvat ong a wo ong e qo doqdan toq do be  

Jveq jveq e byu gi bui si zvo zhvoi do ki ma tup zhang ki ma zhvoi

 Byu ze la byvit zhvum zhe nvk e gi byu eq byu ka dong  zum hui lum

Zui zo zui shuq qo ma nang sibve ri tuqbang girum zhang nang ri imyit ngon gi bu le 


Quq dai su :Zangbau  zung no

PUq gva su : Zangbau  zung no

评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论