IMYIT KUM PONG PAQZHI | YUQGE LAYUQ PEWANG GI MYIWE GE LA YUQ TUNGHUI                                                                                             

                                                                                         Yuqge layuq pewang gi myiwe ge layuq ri tung hui                                                                              
LAIGVO PUQ DAI SU : ZANGBAU ZUNGNO